تاثیر چین و ایلان ماسک بر ارزهای دیجیتالی

تاثیر چین و ایلان ماسک بر ارزهای دیجیتالی

تاثیر چین و ایلان ماسک بر ارزهای دیجیتالی

 ارزهای دیجیتالی در هفته اخیر نتوانستند صعود نیرومندی را تجربه کنند و تحت تاثیر برخی اخبار،بازارها دچار ریزش نسبتی شدند.ایلان ماسک چین موثرترین عوامل این هفته بازار ارزهای دیجیتالی بودند.