قوانین و مقررات

تمامی عملیات ارزی در این صرافی طبق نظر و قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می پذیرد .